45 gram sediment om dagen, håller doktorn borta? /45 grams of sediment a day, keeps the doctor away?

År 2022 var ett hektiskt år för miljödatainsamlingen. Vi genomförde tre fältkampanjer, där vi satte ut instrument på restaureringsplatserna för att samla in data under minst 2 månader, varje gång.

Strömhastigheter och riktningar, temperatur, salthalt och sedimentation, allt mättes. Naturligtvis förväntade vi oss en viss variation mellan platserna, men vi slutar inte att bli förvånade över våra fynd.

Med hjälp av sedimentfällor kan vi se hur mycket sedimentation reven utsätts för över tid. Den genomsnittliga sedimentationshastigheten vid de flesta av restaureringsplatserna, liksom på Tislerrevet, är cirka 5 g sediment per kvadratmeter och dag. Vid Väderöarna, där delar av revet har börjat återhämta sig naturligt efter att trålförbud infördes 2001, är sedimentationshastigheten mycket över det vi uppmätt på annat håll. 45 gram per kvadratmeter och dag! Det är 4,5 kg sediment per kvadratmeter under de tre månader som vi mätte, och 9 gånger mer än på de flesta andra platser.

Så hur klarar sig korallerna vid Väderöarna? Borde inte den stora mängden sediment kväva dem med tiden? Svaret är, åtminstone delvis, strömmarna. Starka strömmar hjälper till att spola bort de enorma mängderna sediment. Kombinationen av hög sedimentationshastighet och starka strömmar kan möjligen till och med vara fördelaktigt för korallerna, som då får fler chanser att fånga matpartiklar som driver förbi.

Vår slutsats: 45 g sediment om dagen i kombination med starka strömmar kan vara tillräckligt bra för att naturlig återhämtning ska ske. Det kommer dock inte att hålla ”doktorn” borta helt i det här fallet. Vi kommer att placera ut konstgjorda rev på andra platser vid Väderöarna, för att ge ännu fler korall-larver chansen att bosätta sig här.

Year 2022 was busy for the environmental data collection in the project. Three full field campaigns were completed, where instruments were left out at the restoration sites to gather data for a duration of at least 2 months, each time.

Current velocities and directions, temperature, salinity and sedimentation, we covered it all. Of course, we expected some variation among sites but, we don’t cease to be surprised by our findings.

Using sediment traps, we can see how much sedimentation the reefs are exposed to over time. The average sedimentation rate at most of the restoration sites, as well as on the Tisler reef, is around 5 g of sediment per square meter per day (g/m2/day). At Väderöarna, where parts of the reef have started to naturally recover after a trawling ban in 2001, the sedimentation rates are beyond anything we have seen elsewhere. Fortyfive grams per square meter per day! That’s 4,5 kg of sedimentper square meter over the three months that we monitored, and 9 times more than most other places.

So how are the corals making it at Väderöarna, wouldn’t that quantity of sediment make them suffocate over time? The answer is, at least partly, the currents. Strong currents help to sweep away the vast quantities of sediment. The interaction of a high sedimentation rate with strong currents could possibly even be beneficial for the corals, giving the corals more chances to catch food particles that drift by.Our conclusion: 45 g of sediment a day, combined with strong currents, may be good enough for natural restoration to occur, but it won’t keep the “doctors” away completely, in this case. We will deploy artificial reefs on other locations near Väderöarna, to give even more coral larvae the chance to settle.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.