Hur ser undervattensströmmarna ut?

Diagram med kantiga streck.
Strömhastighet (cm/s) på en av lokalerna hösten 2020, mätt som medelvärde/timme under tre månader.

Strömmar har stor betydelse för var koraller kan leva och växa till korallrev. Mycket svaga strömmar minskar antagligen tillgången på föda, samtidigt finns det risk för att korallerna blir täckta av för mycket sediment. Ett bra vattenflöde är förmodligen viktigt för en framgångsrik restaurering av Lophelia-rev. Kunskap om strömmar och strömhastigheter nära botten hjälper oss att se i vilka områden en restaurering är möjlig. Vi mäter därför undervattensströmmar på våra restaureringsplatser och på Tislerrevet i Norge, som är vår referensplats.

Preliminära resultat tyder på att strömhastigheten är relativt hög där korallerna växer och frodas, åtminstone under delar av året. Ändå finns vissa platser med relativt starka strömmar där revstrukturerna mest består av döda korallkolonier. Historiska revplatser, men idag utan revstrukturer och levande koraller, ser ut att ha svaga strömmar. Den tidsmässiga variationen verkar dock vara stor, vilket innebär att mer data behöver samlas in för att förstå vad som händer under hela året. Vi behöver också undersöka andra parametrar, ​​som sedimentation och pH, för att förstå skillnaden mellan de olika platserna och möjligheten till en lyckosam restaurering.