LIFE och Natura 2000

LIFE

LIFE-programmet grundades 1992 och erbjuder finansiellt stöd till projekt hos EU-länder samt grannländer med inriktning mot klimat- och miljöfrågor.

Om LIFE hos Naturvårdsverket

EU:s miljöprogram LIFE – Hitta bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö – Anslag, bidrag och utlysningar – Havs- och vattenmyndigheten

Logotyp EU LIFE

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Detta är en viktig del av art- och habitatdirektivet där man vill uppnå och bevara gynnsam bevarandestatus hos de arter och naturtyper som är skyddade inom ett Natura 2000 område.

Om Natura 2000 hos Naturvårdsverket

Natura 2000 – Skyddade områden – Havs- och vattenmyndigheten

Natura 2000 logotyp