Mätningar av undervattensströmmar vid Lophelia-rev

Undervattensbild av ADCP.
Undervattensbild av ADCP som mäter strömhastighet och -riktning.
Foto Roger J Johansson and Joel White.

På Spiran, Björns rev och Tisler har vi nu satt ut instrument för att mäta ström (med så kallad ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler). Med dessa instrument mäter vi strömhastigheten och strömriktningen nära korallkolonier och på historiska rev-platser. Ögonkoraller föredrar att bygga sina kolonier i områden med trösklar och förträngningar som ökar strömhastigheten nära botten. Hög strömhastighet ger bra vattenomsättning och förser korallerna med mat, utan att de kvävs av för tjocka lager sediment. Instrumentet mäter strömhastigheten och -riktningen genom att skicka ut akustiska signaler som reflekteras tillbaka till instrumentet av partiklar i vattnet, som plankton och sediment. Informationen från de rörliga akustiska signalerna omvandlas till datafiler från vilka vi kan analysera och modellera undervattensströmmarna vid reven. För att täcka säsongsförändringar sätter vi ut mätutrustningen vid olika tidpunkter under året och på alla de platser där vi ska restaurera korallreven. Dessutom samlar vi data om vattentemperatur, salthalt, pH och syrehalter för att få en fullständig bild av livsvillkoren vid de olika lokalerna. All data vi samlar in kommer vi använda för att bestämma var vi ska placera ut de artificiella reven (AR). Syftet är att sätta dem på platser som ger korall-larverna, som förhoppningsvis etablerar sig på våra AR, bästa tänkbara start på sitt fastsittande liv.

Undervattensbild av ADCP som mäter strömhastighet och -riktning.
Foto Roger J Johansson and Joel White.