Vi utforskar Tisler-revet

Vid Tisler i Ytre Hvalers nationalpark i Norge finns ett stort välmående ögonkorallrev. Där har vi tillstånd till att plocka koraller till våra laboratorieexperiment. Vi använder Tisler-revet för att få kunskap om olika miljöförhållanden och som referens till de tester vi gör i projektet. Miljöövervakning och kartläggning är viktigt för att bedöma korallrevens hälsotillstånd och tillväxt på lång sikt.

Korallernas utseende varierar på olika ställen till exempel tunnare/tjockare eller kortare/längre skelettsegment. När vi tittar närmare på miljöförhållanden, såsom strömhastighet och strömriktning, kan vi relatera korallernas utseende och hälsotillstånd till deras miljö (se nyhet Mätning av undervattensströmmar). Detta är viktig kunskap när det gäller att plocka föräldra-kolonier för larvodling, eftersom friska kolonier med stora polyper ger oss många och bra larver. Bilden visar en del av revet där vi har tagit koraller för årets larvexperiment.

Undervattensbild
Undervattensbild.
Undervattensbilder från ögonkorallrevet vid Tisler, foton av Roger Johansson och Joel White./ Underwater images from the Lophelia reef at Tisler, images taken by Roger Johansson and Joel White

Exploring Tisler reef

At Tisler in Ytre Hvaler National park in Norway there is a large healthy Lophelia reef. There we have permission to pick corals for our laboratory experiments. We use the Tisler reef to gain knowledge about different environmental conditions and as a reference to the tests we do in the project. Environmental monitoring and mapping are important to assess the health status and growth of coral reefs long-term.

At different sampling locations the corals morphology, for example thinner/thicker or shorter/longer skeletal segments, vary. Having a closer look at environmental conditions, such as current speed and direction can help us relate their morphology and health status to their environment (see news Measuring underwater currents). This is important knowledge when it comes to sampling healthy parental colonies for larval cultivation, as healthy colonies with big polyps will give us many and good larvae. The images show a part of the reef where we have sampled for this year’s experiment.